Logo true - Copy

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

برخی از آثار منتشر شده از همراهان وب‌سایت جهان آرمانی

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

متن اثر

بیشتر از وطن بدانیم

 

وطن به عنوان یک مفهوم فرهنگی و اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مفهوم بیش از یک مکان جغرافیایی است و بیانگر احساسات، ارتباطات، و هویت افراد با یک مکان خاص است که زمانی که ارتباطات عاطفی و فرهنگی میان افراد و وطن شکل می‌گیرد، ارزش ویژه‌ای به خود می‌گیرد

 

 1. تعریف و مفهوم وطن: در این قسمت می‌توان به توضیح معنای وطن به عنوان مفهومی اجتماعی و فرهنگی پرداخت و ارتباط آن با تاریخ، جغرافیا، و فرهنگ مردم یک منطقه را مورد بررسی قرار داد.

 

 1. ارتباط انسان با وطن: بررسی ارتباط عاطفی و روابط اجتماعی مردم با محیط زندگی وطن خود، از جمله ارتباطات اجتماعی، فرهنگی، و تاریخی که برای ایجاد احساس انتمایه و هویت ملی بسیار اثرگذار است.

 

 1. میراث فرهنگی و وطن: تأثیرات میراث فرهنگی و تاریخی بر شکل‌گیری ارتباطات انسان با وطن و نقش آن در ایجاد احساس انتمایه و ارتباط معنوی با مکان‌های خاص.

 

 1. تأثیر وطن‌پرستی بر جوامع: بررسی تأثیر ارتباطات عاطفی و هویت ملی بر جوامع انسانی و نقش آن در ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی در میان مردم.

 

 1. نقش وطن‌پرستی در توسعه ملی: بررسی نقش احساس وطن‌پرستی و ارتباط معنوی با محل زندگی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی یک کشور.

 

 1. تأثیرات مهاجرت بر ارتباط با وطن: بررسی تأثیرات مهاجرت و از دست دادن ارتباطات عاطفی و هویت ملی با محل زندگی قبلی بر روی افراد.

 

 1. مفهوم وطن‌پرستی در ادبیات و هنر: بررسی تصویرسازی مفهوم وطن در آثار ادبی و هنری و نقش آن در ایجاد ارتباطات عاطفی با خوانندگان و تماشاگران.

 

 1. تأثیرات فرهنگ وطن‌پرستی در سیاست: بررسی نقش احساس وطن‌پرستی در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی یک کشور و تأثیر آن در تعاملات بین‌المللی.

 

تعریف و مفهوم وطن:

 

در این بخش، قصد دارم به تعریف و مفهوم وطن و اهمیت آن در زندگی انسان‌ها بپردازم. وطن به عنوان یک مفهوم فرهنگی و اجتماعی، بیش از یک مکان جغرافیایی است. این مفهوم بیانگر ارتباطات معنوی، فرهنگی، و اجتماعی انسان با محیط زندگی و مکانی است که او را به خودش متصل می‌کند. وطن یکی از عوامل مهمی است که هویت فردی و اجتماعی را شکل می‌دهد و نقش مهمی در شکل‌گیری ارتباطات عاطفی و معنوی انسان با محیط زندگی او دارد.

وطن به عنوان مکانی که فرد در آن متولد می‌شود و رشد می‌کند، ارتباطات خاصی را ایجاد می‌کند که احساس انتمایه و ارتباط عمیقی را بین فرد و محیط اطرافش ایجاد می‌کند. این ارتباطات معمولاً شامل ارتباطات فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، و اجتماعی می‌شود که باعث می‌شود انسان‌ها احساس انتمایه و وفاداری نسبت به محیط زندگی خود داشته باشند.

وطن از نظر اجتماعی نقش مهمی در شکل‌گیری هویت افراد ایفا می‌کند. این ارتباطات معنوی و عاطفی با وطن، احساس انتمایه و وفاداری را نسبت به مکان زندگی و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند که اهمیت ویژه‌ای در ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی دارد. وطن به عنوان یک مفهوم فرهنگی و اجتماعی، هویت افراد و جوامع را شکل می‌دهد و نقش مهمی در شکل‌گیری ارزش‌ها، باورها، و ارتباطات انسانی دارد.

 

ارتباط انسان با وطن:

 

ارتباط انسان با وطن یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین ارتباطات معنوی و عاطفی است که از روابط انسان با محیط زیست اطرافش نشات می‌گیرد. این ارتباطات شامل ارتباطات فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، و حتی ادراکات شخصی از وطن می‌شود که هرکدام نقش مهمی در شکل‌گیری هویت و انتمایه فردی دارند.

انسان با وطن خود از طریق فرهنگ و میراث فرهنگی ارتباط عمیقی دارد. فرهنگ و زبان مشترک، هنر، معماری، آیین‌ها و رسوم، غذاها و موسیقی، همه در تداخل با وطن ایجاد می‌کنند و ارتباطاتی را تقویت می‌کنند که احساس همبستگی و وفاداری را در انسان ایجاد می‌کند.

تاریخ وطن نیز ارتباط عمیقی با انسان‌ها دارد. خاطرات تاریخی، رویدادها، و افراد مهم در تاریخ وطن، ارتباطات معنوی و احساساتی خاصی را در انسان‌ها ایجاد می‌کند که به تقویت ارتباطات عاطفی آن‌ها با وطن کمک می‌کند.

علاوه بر این، جغرافیا و محیط زیست وطن نقش مهمی در ارتباطات انسان با محیط اطرافش دارد. زمین‌ها، مناظر طبیعی، اقلیم و همچنین محیط زیست طبیعی و محیط‌های زندگی انسان، ارتباطات خاصی را ایجاد می‌کنند که احساس انتمایه و ارتباط معنوی عمیقی را بین انسان و مکان زندگی او فراهم می‌کند.

به طور خلاصه، ارتباط انسان با وطن به عنوان یکی از مهم‌ترین ارتباطات عاطفی و معنوی، نقش مهمی در تداوم هویت فردی و اجتماعی دارد و ارتباطات انسان با وطن از جنبه‌های مختلفی شکل می‌گیرد و همگی به ایجاد احساس انتمایه و هویت ملی کمک می‌کنند.

 

میراث فرهنگی و وطن:

 

میراث فرهنگی و وطن ارتباط نزدیکی دارند و این ارتباطات در فرایند شکل‌گیری هویت فرهنگی یک ملت نقش مهمی دارند. میراث فرهنگی شامل انواع معماری، هنر، زبان، ادبیات، موسیقی، رسوم و آیین‌ها، و همچنین اشیاء تاریخی و اثری از تمدن‌های گذشته می‌شود که ارزش‌های فرهنگی و تاریخی یک ملت را نشان می‌دهد.

این میراث‌های فرهنگی نقش مهمی در ارتباط انسان با وطن خود ایفا می‌کنند. زبان مشترک و ادبیات، ارتباطات فرهنگی، و ارث فرهنگی از نژاد و تمدن‌های گذشته، ارتباطات معنوی و عاطفی خاصی را در انسان‌ها ایجاد می‌کند که احساس انتمایه و ارتباط معنوی عمیقی را با وطن خود تجربه می‌کنند.

همچنین، معماری و هنرهای مختلف محلی و ملی، ارتباطاتی را تقویت می‌کند که افراد را به محیط زیست و زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی وطن خود متصل می‌کند. موسیقی و رقص‌های محلی نیز ارتباطات عاطفی و معنوی بین افراد و محیط زندگیشان را تقویت می‌کند و احساس انتمایه را در انسان‌ها تقویت می‌کند.

در نتیجه، میراث فرهنگی به عنوان یکی از عوامل مهمی که هویت فرهنگی یک ملت را شکل می‌دهد، نقش مهمی در تقویت ارتباطات انسان با وطن دارد و این ارتباطات معنوی و عاطفی، احساس انتمایه و هویت فرهنگی را در انسان‌ها تقویت می‌کند.

 

تأثیر وطن‌پرستی بر جوامع:

 

تأثیر وطن‌پرستی به عنوان یکی از عوامل مهمی که در ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی نقش دارد، بسیار چشمگیر است. این احساس نسبت به وطن و ارتباطات عاطفی و هویت ملی، ارتباطات مثبتی را در جوامع ایجاد می‌کند که به توسعه ارتباطات اجتماعی، تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی، و ایجاد ارادت و وفاداری نسبت به وطن کمک می‌کند.

وطن‌پرستی نقش مهمی در تقویت هویت ملی و ایجاد ارادت و انگیزه در جوامع دارد. این احساس ارتباط عمیق با وطن، ارادت و مسئولیت به جهت‌ها و ارزش‌های ملی را در افراد تقویت می‌کند و آن‌ها را به سوی توسعه و پیشرفت کشور خود هدایت می‌کند.

علاوه بر این، وطن‌پرستی ارتباطات اجتماعی و همبستگی را در جوامع تقویت می‌کند. این احساس انتمایه و وفاداری نسبت به وطن، افراد را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند و ارتباطات مثبتی را در جامعه ایجاد می‌کند که به توسعه ارتباطات اجتماعی و ایجاد همبستگی و تعامل مثبت بین افراد کمک می‌کند.

وطن‌پرستی همچنین می‌تواند به توسعه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارادت نسبت به ارزش‌های ملی کمک کند. این احساس ارتباط عمیق با وطن، افراد را به مشارکت فعال در امور عمومی و تقویت هویت ملی تشویق می‌کند که به توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه کمک می‌کند.

در نتیجه، وطن‌پرستی به عنوان یکی از عوامل مهمی که هویت ملی و ارتباطات اجتماعی را تقویت می‌کند، نقش مهمی در تقویت ارتباطات انسان با وطن و توسعه ارتباطات اجتماعی دارد که به توسعه و پیشرفت جوامع کمک می‌کند.

 

نقش وطن‌پرستی در توسعه ملی:

 

وطن‌پرستی به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه ملی نقش مهمی ایفا می‌کند. این احساس انتمایه و وفاداری نسبت به وطن، افراد را به سوی مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هدایت می‌کند که به توسعه و پیشرفت کشور کمک می‌کند.

وطن‌پرستی نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد. این احساس وفاداری نسبت به وطن، افراد را به مشارکت فعال در امور اقتصادی و تولید نیروهای اقتصادی تشویق می‌کند که به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار کمک می‌کند. این ارادت و وفاداری نسبت به وطن، افراد را به پایبندی به اصول و ارزش‌های ملی و تقویت صنایع داخلی تشویق می‌کند که به توسعه اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به دیگر کشورها کمک می‌کند.

همچنین، وطن‌پرستی می‌تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی یک کشور ایفا کند. این احساس ارتباط عمیق با وطن، افراد را به حفظ و توسعه هویت و فرهنگ ملی تشویق می‌کند که به تقویت هویت فرهنگی کشور و حفظ ارزش‌ها و اصول فرهنگی ملی کمک می‌کند. این ارادت و انگیزه نسبت به وطن، افراد را به محافظه‌کاری و حفظ تاریخ و میراث فرهنگی کشور تشویق می‌کند که به حفظ هویت ملی و توسعه فرهنگی کشور کمک می‌کند.

بنابراین، وطن‌پرستی به عنوان یکی از عوامل مهمی که در توسعه ملی نقش دارد، اهمیت بسیاری دارد و این احساس انتمایه و وفاداری نسبت به وطن، افراد را به سمت مشارکت فعال در توسعه کشور و حفظ ارزش‌ها و اصول ملی هدایت می‌کند.

 

تأثیرات مهاجرت بر ارتباط با وطن:

 

مهاجرت، یکی از پدیده‌هایی است که تأثیرات عمیقی بر ارتباط انسان با وطن دارد. مهاجرت می‌تواند ارتباطات انسان با وطن را تحت تأثیر قرار داده و احساسات متنوعی را در افراد ایجاد کند که به شکل‌گیری یک هویت جدید یا حفظ هویت قبلی آن‌ها کمک می‌کند.

یکی از تأثیرات اصلی مهاجرت بر ارتباط انسان با وطن، تغییراتی است که در احساس انتمایه و هویت ملی ایجاد می‌کند. مهاجرت می‌تواند باعث ایجاد یک هویت جدید در افراد شود که به شکل‌گیری ارتباطات جدید با محیط جدید وطنشان کمک می‌کند. از طرف دیگر، مهاجرت می‌تواند باعث حفظ هویت فرهنگی و ملی افراد شود که به حفظ ارتباطات عاطفی و معنوی آن‌ها با وطن خود کمک می‌کند.

همچنین، مهاجرت می‌تواند ارتباطات اجتماعی و خانوادگی را تحت تأثیر قرار دهد. جدا شدن از خانواده و جامعه وطنی می‌تواند احساسات ناامنی و انزوا را در افراد ایجاد کند که به کاهش احساس انتمایه و ارتباطات عاطفی با وطنشان منجر می‌شود. از طرف دیگر، ایجاد ارتباطات جدید با جوامع مهاجرتی می‌تواند به توسعه ارتباطات جدید و ایجاد شبکه‌های اجتماعی جدید در محیط جدید کمک کند.

به طور کلی، مهاجرت به عنوان یکی از پدیده‌های مهمی که ارتباطات انسان با وطن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند تغییرات متنوعی در احساسات و ارتباطات انسان با وطن ایجاد کند که به شکل‌گیری هویت جدید یا حفظ هویت قبلی افراد کمک می‌کند.

 

مفهوم وطن‌پرستی در ادبیات و هنر:

 

مفهوم وطن‌پرستی در ادبیات و هنر یکی از موضوعات مهم و پررنگ است که در آثار ادبی و هنری از زمان‌های گذشته تا به امروز نمودهای گوناگونی داشته است. این مفهوم به عنوان یک احساس عمیق و وفاداری نسبت به وطن، از طریق اشعار، داستان‌ها، نمایشنامه‌ها، نقاشی‌ها، موسیقی، و انواع اثر هنری دیگر به تصویر کشیده شده است.

در ادبیات، وطن‌پرستی به عنوان یکی از موضوعات مهمی که نویسندگان در آثار خود به آن پرداخته‌اند، نقش مهمی در شکل‌گیری هویت ملی و ایجاد ارتباطات عاطفی و معنوی با وطن داشته است. شاعران و نویسندگان با اشاره به مناظر طبیعی و محلات مختلف وطن خود، احساسات عمیق خود را نسبت به وطن و ارتباطات عاطفی و معنوی خود با مکان‌های مختلف وطن در آثار خود بیان کرده‌اند.

در هنر، وطن‌پرستی به عنوان یکی از موضوعات مهمی که هنرمندان در اثار خود به آن اشاره می‌کنند، نقش مهمی در ایجاد ارتباطات معنوی و عاطفی با وطن دارد. نقاشان و موسیقی‌دانان با ترسیم مناظر و طرح‌های مرتبط با وطن خود، احساسات و ارتباطات عمیق خود را با مکان‌ها و محیط زیست وطن خود بیان می‌کنند و این ارتباطات عاطفی و معنوی را به تصویر می‌کشند.

به طور کلی، مفهوم وطن‌پرستی در ادبیات و هنر به عنوان یکی از مفاهیم مهمی که احساسات و ارتباطات انسان با وطن را تقویت می‌کند، نقش مهمی در ایجاد ارتباطات عاطفی و معنوی با محیط زیست وطن و تقویت هویت ملی دارد.

 

تأثیرات فرهنگ وطن‌پرستی در سیاست:

 

فرهنگ وطن‌پرستی از جمله عوامل مهمی است که تأثیرات قابل توجهی بر سیاست‌های کشورها دارد. این احساس ارتباط عمیق با وطن و ارادت به ارزش‌های ملی، تأثیرات گسترده‌ای در سیاست‌های داخلی و خارجی یک کشور دارد که به توسعه ارتباطات اجتماعی و فرهنگی و تقویت هویت ملی کمک می‌کند.

فرهنگ وطن‌پرستی می‌تواند تأثیرات ژئوپلیتیکی قابل توجهی در سیاست‌های خارجی یک کشور داشته باشد. این احساس ارتباط عمیق با وطن و تأکید بر ارزش‌های ملی، کشورها را به توسعه روابط دوجانبه با کشورهای دیگر و تقویت تعاملات مثبت و سازنده با جوامع بین‌المللی هدایت می‌کند. همچنین، این احساس ارتباط عمیق با وطن می‌تواند نقش مهمی در تقویت هویت ملی و ایجاد ارادت به مبانی و ارزش‌های ملی داشته باشد که به تداوم تعهدات سیاسی و اجتماعی کشورها نسبت به اصول و ارزش‌های ملی کمک می‌کند.

همچنین، فرهنگ وطن‌پرستی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی در سیاست‌های داخلی یک کشور داشته باشد. این احساس ارتباط عمیق با وطن و تأکید بر ارزش‌های ملی، افراد را به مشارکت فعال در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داخلی تشویق می‌کند که به تقویت هویت ملی و ایجاد ارادت به ارزش‌های ملی کمک می‌کند. این ارادت و تعهد نسبت به مبانی و ارزش‌های ملی، به توسعه فرآیندهای سیاسی و اجتماعی داخلی کشور کمک می‌کند و این ارتباطات عاطفی و معنوی با وطن، به توسعه ارتباطات اجتماعی و سیاسی مثبت در داخل کشور کمک می‌کند.

مشخصات اثر : بیشتر از وطن بدانیم

بیشتر از بینش نوین بدانید

بینش نوین

کتاب‌های صوتی نیما شهسواری در شبکه‌های اجتماعی

از طرق زیر می‌توانید فرای وب‌سایت جهان آرمانی در شبکه‌های اجتماعی به آثار صوتی نیما شهسواری دسترسی داشته باشید

توضیحات پیرامون درج نظرات

پیش از ارسال نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی این توضیحات را مطالعه کنید.

برای درج نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی باید قانون آزادی را در نظر داشته و از نشر اکاذیب، توهین تمسخر، تحقیر دیگران، افترا و دیگر مواردی از این دست جدا اجتناب کنید.

نظرات شما پیش از نشر در وب‌سایت جهان آرمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نداشتن مغایرت با قانون آزادی منتشر خواهد شد.

اطلاعات شما از قبیل آدرس ایمیل برای عموم نمایش داده نخواهد شد و درج این اطلاعات تنها بستری را فراهم می‌کند تا ما بتوانیم با شما در ارتباط باشیم.

برای درج نظرات خود دقت داشته باشید تا متون با حروف فارسی نگاشته شود زیرا در غیر این صورت از نشر آن‌ها معذوریم.

از تبلیغات و انتشار لینک، نام کاربری در شبکه‌های اجتماعی و دیگر عناوین خودداری کنید.

برای نظر خود عنوان مناسبی برگزینید تا دیگران بتوانند در این راستا شما را همراهی و نظرات خود را با توجه به موضوع مورد بحث شما بیان کنند.

توصیه ما به شما پیش از ارسال نظر خود مطالعه قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای مطالعه از لینک‌های زیر اقدام نمایید.

بخش نظرات

می‌توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زبر با ما و دیگران در میان بگذارید.
0 0 آرا
امتیازدهی
اشتراک
اطلاع از
guest
نام خود را وارد کنید، این گزینه در متن پیام شما نمایش داده خواهد شد.
ایمیل خود را وارد کنید، این گزینه برای ارتباط ما با شما است و برای عموم نمایش داده نخواهد شد.
عناون مناسبی برای نظر خود انتخاب کنید تا دیگران در بحث شما شرکت کنند، این بخش در متن پیام شما درج خواهد شد.

0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات

تازه‌ترین آثار منتشر شده از همراهان وب‌سایت جهان آرمانی

باورهای بینش نوین

راه‌های ارتباط با بینش نوین

چرا ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی؟

شما با ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در پیشبردن اهداف ما برای رسیدن به جهانی در آزادی و برابری مشارکت کنید

وب‌سایت جهان آرمانی بستری است برای انتشار آثار نیما شهسواری به صورت رایگان

بی‌شک برای دستیابی به این آثار دریافت مطالعه و … نیازی به ثبت نام در این سایت نیست

اما شما با ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در این بستر نگاشته‌های خود را منتشر کنید

این را در نظر داشته باشید که تالار گفتمان دیالوگ از کمی پیشتر طراحی و از خدمات ما محسوب می‌شود که بی‌شک برای درج مطالب شما بستر کامل‌تری را فراهم آورده است،

 

راهنما پروفایل

راهنمایی‌های لازم برای ویرایش پروفایل و حساب کاربری شما
زندگی‌نامه

در این بخش می‌توانید توضیح کوتاهی درباره‌ی خود مطرح کنید، در نظر داشته باشید که این بخش را همه‌ی بازدیدکنندگان خواهند دید، حتی میهمانان، در صورت دیدن لیست اعضا و در مقالات و نگاشته‌های شما

کشور و سن شما

کشور انتخابی محل سکونت شما تنها به مدیران نمایش داده خواهد شد و انتخاب آن اختیاری است

تاریخ تولد شما به صورت سن قابل رویت برای عموم است و انتخاب آن بستگی به میل شما دارد

باورهای من

گزینه‌های در پیش رو بخشی از باورهای شما را با عموم در میان می‌گذارد و این بخش قابل رویت عمومی است، در نظر داشته باشید که همیشه قادر به تغییر و حذف این انتخاب هستید با اشاره‌ی ضربدر این انتخاب حذف خواهد شد

راه‌های ارتباطی

در این بخش می‌توانید آدرس شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت خود را با مخاطبان خود در میان بگذارید برخی از این آدرس‌ها با لوگو پلتفرم و برخی در پروفایل شما برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد

حساب کاربری

در این بخش می‌توانید نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و همچنین رمز عبور خود را ویرایش کنید همچنین می‌توانید اطلاعات خود را از نمایش عمومی حذف کنید و به صورت ناشناس در وی‌سایت جهان آرمانی فعالیت داشته باشید

راهنما ثبت‌نام

راهنمایی‌های لازم برای ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی
نام کاربری

نام کاربری شما باید متشکل از حروف لاتین باشد، بدون فاصله، در عین حال این نام باید منحصر به فرد انتخاب شود

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی شما باید متشکل از حروف فارسی باشد، بدون استفاده از اعداد 

در نظر داشته باشید که این نام در نگاشته‌های شما و در فهرست اعضا، برای کاربران قابل رویت است

ایمیل آدرس

آدرس ایمیل وارد شده از سوی شما برای مخاطبان قابل رویت است و یکی از راه‌های ارتباطی شما با آنان را خواهد ساخت، سعی کنید از ایمیلی کاری و در دسترس استفاده کنید

رمز عبور

رمز عبور انتخابی شما باید متشکل از حروف بزرگ، کوچک، اعداد و کارکترهای ویژه باشد، این کار برای امنیت شما در نظر گرفته شده است، در عین حال در آینده می‌توانید این رمز را تغییر دهید

قوانین

پیش از ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی قوانین، شرایط و ضوابط ما را مطالعه کنید

با استفاده از منو روبرو می‌توانید به بخش‌های مختلف حساب خود دسترسی داشته باشید

 • دسترسی به پروفایل شخصی
 • ارسال پست
 • تنظیمات حساب
 • عضویت در خبرنامه
 • تماشای لیست اعضا
 • بازیابی رمز عبور
 • خروج از حساب

عضویت در خبر نامه وب‌سایت جهان آرمانی

پرتال دسترسی به آثار

blank

در دسترس نبودن لینک

در حال حاضر این لینک در دسترس نیست

بزودی این فایل‌ها بارگذاری و لینک‌ها در دسترس قرار خواهد گرفت

در حال حاضر از لینک مستقیم برای دریافت اثر استفاده کنید

ثبت آثار

blank

توضیحات

پر کردن بخش‌هایی که با علامت قرمز رنگ مشخص شده است الزامی است.

در هنگام درج بخش اطلاعات دقت لازم را به خرج دهید زیرا در صورت چاپ اثر شما داشتن این اطلاعات ضروری است

بخش ارتباط، راه‌هایی است که می‌توانید با درج آن مخاطبین خود را با آثار و شخصیت خود بیشتر آشنا کنید، فرای عناوینی که در این بخش برای شما در نظر گرفته شده است می‌توانید در بخش توضیحات شبکه‌ی اجتماعی دیگری که در آن عضو هستید را نیز معرفی کنید.     

شما می‌توانید آثار خود را با حداکثر حجم (20mb) و تعداد 10 فایل با فرمت‌هایی از قبیل (png, jpg,avi,pdf,mp4…) برای ما ارسال کنید،

در صورت تمایل شما به چاپ و قبولی اثر شما از سوی ما، نام انتخابی شامل عناوینی است که در مرحله‌ی ابتدایی فرم پر کرده‌اید، با انتخاب یکی از عناوین نام شما در هنگام نشر در کنار اثرتان درج خواهد شد.

پیش از انجام هر کاری پیشنهاد ما به شما مطالعه‌ی قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای این کار از لینک‌های زیر اقدام کنید.

تأیید ارسال پیام

پیام شما با موفقیت ارسال شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال پیام دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.

تأیید ارسال فرم

فرم شما با موفقیت ثبت شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال فرم دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.