Logo true - Copy

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

داستان کوتاه صوتی مرگ آزادی

راهی برای دریافت، تماشا و شنیدن داستان کوتاه صوتی مرگ آزادی اثری از نیما شهسواری

به اشتراک‌گذاری لینک دانلود مستقیم داستان کوتاه صوتی مرگ آزادی در شبکه‌های اجتماعی

مشخصات داستان کوتاه صوتی مرگ آزادی

عنوان : مرگ آزادی

کتاب : زیبای نهان

نویسنده : نیما شهسواری

زمان : 13:30

موسیقی :

نامشخص

با صدای : نیما شهسواری

متن داستان کوتاه مرگ آزادی

دو تن راست راد و دو آزاد شاد
بیاورده آنان سیه چال شاه
همه جرم آنان به گفتار بود
زِ ملت بگفتا و از خلق تا
زِ جنبش بگفتا و از شور راه
به دل فقر گفت و از آن اختلاس
از آن زشت شاه و از آن مکر شاه
از آن قبض آزادی و دستگاه
زِ بیداد در این زمین و زمان
زِ آن زشتی و از کژی و زِ کاست
از آن خیل انسان که دور از صفا است
به زندان و در حصر و آزاده‌ها
از آنان بگفتا و خود حصر کرد
دو تن بود و آن دو پر از فکرران
بگفتا چنین اردلان این سرا
چنین گفت آن ارسلان ما به راه
دو تن قلب زندان و گفتار کرد
بگفتا که ایران شود راست راد
همه کاستی را دل آن جفا است
اگر جام جم را بتان شکل کرد
همه جان آن قلب آزادگی است
بگفتا چنین اردلان ذکر کرد
یکی روز او را ببردا فغان
دگر روز آن ارسلان و به راز
سخن‌های از دل و در قلب حصر
یکایک نفس‌ها در آن گفت داد
همه گوش تا گوش از اردلان
شده اردلان جمع انسان مراد
دو تن قلب زندان و حالا نسان
یه زیباتر و او سخن در رها است
دو تن باهم و هر دو تن در عزا
به عزم و به جنگ و به فریادشان
همان بذر را او شکفت و به دشت
صدایش به زندان فراز و رها است
چنین گشته آن اردلان رادمرد
و آن ارسلان قلب زندان و کاست
به زندان بیامد برون آن دو تن
بدیدار دیوار فرو ریخت کار
برون آمده حزب از آن تو داد
برون و شده رهبر آزادگان
و در بین آن ارسلان گم به دور
شده رهبر آن اردلان پیشدار
به میدان و در جنگ فریاد راه
همه حزب انسان به میدان راد
همه جان به کف در پی و پشتکار
همه جان آن اردلان ارسلان
به زندان بیفتاده آن ارسلان
که او رهبر آری بر آن حزب بود
یکی اردلان رهبر و راهکار
زِ هم دور و از هم نداند خبر
و جنجال در خاک ما این سرا
نفرها همه پیش در جنگ بود
از آن حزب او راهبر گفت تا
همه تن به میدان و در شور راه
همه با هم و قلب میدان و شاه
ندارد دگر شاه او را به جاه
و جمع همه آدمان پیش‌خواه
کسی راه را او فرو دارد آن
همه یکدلان یک‌صدا در فرا
تکان می‌دهد جمع انسان بمان
و امروز و آن انقلاب کذا
بیامد یکی رهبر و دورشاه
همه تن سخن‌های او در کذا
شنید اردلان راه او را بخواند
که این نیست آن راه آزادگی
دروغ است راهش و پوشالی است
همه جان او قلب حصر سرا است
همه دور از ما و از باور است
نباشد به راه من و خلق تا
در این بین افکار او ازدیاد
همو شاه گشته به ایران زمین
همان مرگ راه و همان قتل‌گاه
بگفتا بیا جمع ما اردلان
بیا قدرت از تو به راهی که راست
بیا شاه شو قدرت از تو خدا است
شنیدا چنین اردلان مست شد
یه سو راه بوده و بر آزادگی
همو نیست در راه ما نیست شاه
نبود آن همه راه ما این به کاست
منا روزها را به شب کرد یاد
چه روزی بود این همه روزها
همه جان دنیای من رفت راه
به دل دارد او صد دلا دادها
از آن روزگان دیر و زِ ما
و این سوی بر او همه جاه بود
همه خاک ایران به زیر دو پای
من از هیچ بر تخت وآری نشان
همه جان ایران رها دار پای
ولیکن نه این راستین نیست راد
مرا ره ندارد بر این راه رفت
نتاند به آن خاک را پاک کرد
که این خانه از پای‌بستش خراب
من از هیچ و بر هیچ خواهم رسید
ولیکن دلا مست آن قدرت است
توانم همه خاک را دارم آن
مرا قدرتا دارد اینسان به نور
نتاند گذر از چنین اردلان
شد او نائب شاه و او شاهراه
به قدرت همه نور و آن زور کاست
به قدرت کند امر او در فرا
تو فرمان‌بری و تو فرمانده راه
شده شاه و شاه دگر شاه خواه
زِ خود دور او مست آن قدرت است
به فرمان شاه می‌درد جان ما
همه تن پر از خار و در تنگ‌راه
و صد برتر از آن دگر روزها
به جوخه به میدان و در تیربار
به زندان و در حصر در این تیرداد
به زندان و در قلب آن بیشمار
و او شاه این سرزمین گشت شاد
همه بیشماران و آویز دار
همه جمع اینان به ما در شکار
بیامد بدید و لبش خند بود
به جمع همه عاشقان قلب‌دار
ببیند و قلبش به لرزین فتاد
چه نامی چه نیکو چه زیبا است یار
نفس می‌خورد خنده را می‌درد
به جهل و جنون گوید از این که یار
دگر بار گفت و دگربار خواند
چه مست و چه ننگین و چه شاهکار

 

به قلب جهنم به زندان زاد
به مرگ تو آزادی و مرگ داد
سراییدن نغمه آزاد بود
بدر آن اسارت بدر مست ماه
که حق خودت دست خود هست جاه
زِ افساد و از فاسدان و فساد
زِ دیوانگان و به قدرت به جاه
همه قدرت از آن تنی هست شاه
زِ دیوانگان مست قدرت فغان
از آن دولت جعلی و کودتا است
همه جان آنان به و درد و جفا است
سیاسی مرامان به ضد تو شاه
به زندان شاهی و در حصر کرد
یکی اردلان و دگر ارسلان
همه تشنه آزادی و نیست شاه
همه جام جم را دگرگون به جاه
زِ راه رهایی و فریاد کرد
به آزادی آزاد و آزاد داد
به فقدان آزادی و در سرا است
دگرگون جهان را بر آن ذکر کرد
رهایی نها و به جاودانگی است
همه روزها بر آن فکر کرد
شکنجه کند جسم را روح خوان
همه جان و تن را دریدند باز
بیامد به میدان و سیلی به بذر
چنین آمد و بذرها را شکافت
سخن‌های او آن مریدان خان
به آزادی و راه آزاد داد
شنید از سخن‌ها و افکارشان
بگو اردلان شد مراد و خدا است
به یک راه دل آن تو بیدار خواب
همه جمع انسان به دیدار جان
ببین خرمن گل به دنیای گشت
هزاران و میلیون شناسد که خواست
شده راه آزادی و راست گشت
از او هیچ در این جهان نیست راست
همان اردلان ارسلان و گزند
بیامد برون شاهدار ایلدار
به فریاد و بر داد و بر تیرداد
به حزب رهایی و او پیش خوان
زِ مرئوس و رهبر شدن او چه دور
همه راه و دنیا بر آن پیش خار
به آزادی آزاد در پیش خواه
برای رهایی و فریاد راد
رهایی گزیند بر این نیش‌دار
به راه رهایی و در پیش‌ران
ولیکن به قدرت شد او اردلان
گرفتند به زندان بر او زشت بود
و دیگر چنین ارسلان بسط داد
همه راه خود پیش دارد نفر
به میدان و در انقلاب و فرا
زِ آزادی و راه بر خلق بود
به میدان رسیدن به آزاد راه
برای رسیدن به آزاد جاه
ضعیف از همه قدرت دیرگاه
برون دارد او را زِ این رزمگاه
به آزادی و بسط آن دادگاه
به راهش به آن پایمردی و خوان
برای رهایی و در بادها
به راه خودت باش و این را بخوان
بیاراست ایران ما را زِ کاست
شد او شاه ایران و او شاهراه
به کذابه لفافه او در عزا
به دور از خود و خویشتن او براند
همه گفتن او عبد و از بندگی
همه راه او کذب و تو خالی است
بریدن نفس او رهایی و خواست
بیاراست بر حصر و دون آور است
که او مرگ و اینان نگون آور است
بیامد سخن از نفر پست زاد
همان خون و ملای و ملای کین
همان زشتی و کینه دار از تو شاه
بشو نائب ما امام زمان
همه جان ایران برای تو خواست
تو صاحب به جان و بر این بیشه‌ها است
زِ قدرت شنید و دلش منگ شد
یکی قدرت و راه دونمایگی
و او پر کژی و به زشتی است شاه
همه جای ایران به خود او که خواست
به زندان و حصر از آن سینه خواست
چه شد بر من آری چه شد مست شاه
به زشتی کژی و به این سینه شاه
از آن جنگ دیروز و آن شاهراه
زِ بیداری انسان و جنگی به شاه
شده قدرتا او چنین شاه بود
منم شاه و بر این نسان‌های جای
بشم پادشاه و به دادی کشان
همه خاک در پیش و جاه است جای
قضا اینچنین قلب دیدار شاد
به حکم من آری قضا شعف ضعف
به آزادگی راه را ساز کرد
نتاند که قانون آن قلب خواب
به اسبابِ بازیِ شاهانه دید
زِ شاهی خود او چنین فرصت است
که زیر دو پا و شوم مست خان
و شاهی شوم شاه بر جان غرور
بیامد به راه تو ملای خان
شده کاسه‌لیس خدایان هار
از او هیچ مانده به دنیای خواست
و قدرت دگر بر تو عرش و به راه
همه در دل آن حقارت به شاه
اسارت کشیده دلش را به راه
شده راهدار و در این رخصت است
شریک چنین کشتن راه شاه
به زشتیِ دیروز برگشت شاه
خودش گشت خشت چنین پایگاه
به دیدار او بیند آن اقتدار
هزاران نفر طعمه بر مرگ زاد
چه بسیار از قلب انسان به دار
به زندان و قصری که خود ساخت راد
بگفتا بیا اردلان نامدار
به کشتار اینان شود راست دار
زِ قدرت همه مست و دربند بود
یکی را شناسد که او کیست زار
به مرگ رهایی و در حصر زاد
ببین اردلان را به چوبست دار
به قدرت همه جان خود می‌درد
به پرواز آزادی‌اش در قصار
به پرواز آزادی‌اش در حصار
به فریاد خود خویشتن در حصار

7 1

پخش داستان کوتاه صوتی مرگ آزادی

پخش تصویری داستان کوتاه مرگ آزادی

پخش داستان کوتاه صوتی مرگ آزادی از اسپاتیفای

پخش داستان کوتاه صوتی مرگ آزادی از یوتیوب

آثار صوتی نیما شهسواری، پادکست و کتاب صوتی در شبکه‌های اجتماعی

از طرق زیر می‌توانید فرای وب‌سایت جهان آرمانی در شبکه‌های اجتماعی به آثار صوتی نیما شهسواری اعم از کتاب صوتی، شعر صوتی و پادکست دسترسی داشته باشید

برخی از کتاب‌های صوتی
برای دسترسی به همه‌ی عناوین، صفحه کتب صوتی و یا منوی مربوطه را دنبال کنید...

توضیحات پیرامون درج نظرات

پیش از ارسال نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی این توضیحات را مطالعه کنید.

برای درج نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی باید قانون آزادی را در نظر داشته و از نشر اکاذیب، توهین تمسخر، تحقیر دیگران، افترا و دیگر مواردی از این دست جدا اجتناب کنید.

نظرات شما پیش از نشر در وب‌سایت جهان آرمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نداشتن مغایرت با قانون آزادی منتشر خواهد شد.

اطلاعات شما از قبیل آدرس ایمیل برای عموم نمایش داده نخواهد شد و درج این اطلاعات تنها بستری را فراهم می‌کند تا ما بتوانیم با شما در ارتباط باشیم.

برای درج نظرات خود دقت داشته باشید تا متون با حروف فارسی نگاشته شود زیرا در غیر این صورت از نشر آن‌ها معذوریم.

از تبلیغات و انتشار لینک، نام کاربری در شبکه‌های اجتماعی و دیگر عناوین خودداری کنید.

برای نظر خود عنوان مناسبی برگزینید تا دیگران بتوانند در این راستا شما را همراهی و نظرات خود را با توجه به موضوع مورد بحث شما بیان کنند.

توصیه ما به شما پیش از ارسال نظر خود مطالعه قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای مطالعه از لینک‌های زیر اقدام نمایید.

بخش نظرات

می‌توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زبر با ما و دیگران در میان بگذارید.
0 0 آرا
امتیازدهی
اشتراک
اطلاع از
guest
نام خود را وارد کنید، این گزینه در متن پیام شما نمایش داده خواهد شد.
ایمیل خود را وارد کنید، این گزینه برای ارتباط ما با شما است و برای عموم نمایش داده نخواهد شد.
عناون مناسبی برای نظر خود انتخاب کنید تا دیگران در بحث شما شرکت کنند، این بخش در متن پیام شما درج خواهد شد.

0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات

برخی از کتاب‌های نیما شهسواری

برای دسترسی به همه‌ی کتابها صفحه کتاب را دنبال کنید...

برخی از داستان‌های صوتی

برای دسترسی به همه‌ی عناوین صفحه مربوطه را دنبال کنید...

راهنما

راهنمایی‌های لازم برای استفاده از لینک‌های موجود در صفحه...

این صفحه دارای لینک‌های بسیاری است تا شما بتوانید هر چه بهتر از امکانات صفحه استفاده کنید.

در پیش روی شما چند گزینه به چشم می‌خورد که فرای مشخصات اثر به شما امکان می‌دهد تا متن اثر را به صورت آنلاین مورد مطالعه قرار دهید و به دیگر بخش‌ها دسترسی داشته باشید،

شما می‌توانید به بخش صوتی مراجعه کرده و به فایل صوتی به صورت آنلاین گوش فرا دهید و فراتر از آن فایل مورد نظر خود را از لینک‌های مختلف دریافت کنید.

بخش تصویری مکانی است تا شما بتوانید فایل تصویری اثر را به صورت آنلاین مشاهده و در عین حال دریافت کنید.

فرای این بخش‌ها شما می‌توانید به اثر در ساندکلود و یوتیوب دسترسی داشته باشید و اثر مورد نظر خود را در این پلتفرم‌ها بشنوید و یا تماشا کنید.

بخش نظرات و گزارش خرابی لینک‌ها از دیگر عناوین این بخش است که می‌توانید نظرات خود را پیرامون اثر با ما و دیگران در میان بگذارید و در عین حال می‌توانید در بهبود هر چه بهتر وب‌سایت در کنار ما باشید.

شما می‌توانید آدرس لینک‌های معیوب وب‌سایت را به ما اطلاع دهید تا بتوانیم با برطرف کردن معایب در دسترسی آسان‌تر عمومی وب‌سایت تلاش کنیم.

در صورت بروز هر مشکل و یا داشتن پرسش‌های بیشتر می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

ارسال گزارش خرابی

توضیحات

پر کردن بخش‌هایی که با علامت قرمز رنگ مشخص شده است الزامی است.

عنوانی برای گزارش خود انتخاب کنید

تا ما با شناخت مشکل در برطرف‌ کردن آن اقدامات لازم را انجام دهیم.

در صورت تمایل می‌توانید آدرس ایمیل خود را درج کنید

تا برای اطلاعات بیشتر با شما تماس گرفته شود.

آدرس لینک مریوطه که دارای اشکال است را با فرمت صحیح برای ما ارسال کنید!

این امر ما را در تصحیح مشکل پیش آمده بسیار کمک خواهد کرد

فرمت صحیح لینک برای درج در فرم پیش رو به شرح زیر است:

https://idealistic-world.com/poetry

در متن پیام می‌توانید توضیحات بیشتری پیرامون اشکال در وب‌سایت به ما ارائه دهید.

با کمک شما می‌توانیم در راه بهبود نمایش هر چه صحیح‌تر سایت گام برداریم.

با تشکر ازهمراهی شما

وب‌سایت رسمی جهان آرمانی

راهنما

راهنمایی‌های لازم برای استفاده از لینک‌های موجود در صفحه...

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود مستقیم فایل‌ها از سرورهای وب‌سایت رسمی جهان آرمانی تعبیه شده است، با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای Google Drive تعبیه شده است، با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای One Drive تعبیه شده است،  با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای Box Drive تعبیه شده است،  با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو به شما اطالاعاتی پیرامون اثر خواهد داد، مشخصات اصلی اثر در  این صفحه تعبیه شده است و شما با کلیک بر این آیکون به بخش مورد نظر هدایت خواهید شد. 

شما با کلیک روی این گزینه به بخش مطالعه آنلاین اثر هدایت خواهید شد، متن اثر در این صفحه گنجانده شده است و با کلیک بر روی این آیکون شما می‌توانید به این متن دسترسی داشته باشید

در صورت مشاهده‌ی هر اشکال در وب‌سایت از قبیل ( خرابی لینک‎‌های دانلود، عدم نمایش کتب به صورت آنلاین و … ) با استفاده از این گزینه می‌توانید ایراد مربوطه را با ما مطرح کنید.

چرا ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی؟

شما با ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در پیشبردن اهداف ما برای رسیدن به جهانی در آزادی و برابری مشارکت کنید

وب‌سایت جهان آرمانی بستری است برای انتشار آثار نیما شهسواری به صورت رایگان

بی‌شک برای دستیابی به این آثار دریافت مطالعه و … نیازی به ثبت نام در این سایت نیست

اما شما با ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در این بستر نگاشته‌های خود را منتشر کنید

این را در نظر داشته باشید که تالار گفتمان دیالوگ از کمی پیشتر طراحی و از خدمات ما محسوب می‌شود که بی‌شک برای درج مطالب شما بستر کامل‌تری را فراهم آورده است،

 

راهنما پروفایل

راهنمایی‌های لازم برای ویرایش پروفایل و حساب کاربری شما
زندگی‌نامه

در این بخش می‌توانید توضیح کوتاهی درباره‌ی خود مطرح کنید، در نظر داشته باشید که این بخش را همه‌ی بازدیدکنندگان خواهند دید، حتی میهمانان، در صورت دیدن لیست اعضا و در مقالات و نگاشته‌های شما

کشور و سن شما

کشور انتخابی محل سکونت شما تنها به مدیران نمایش داده خواهد شد و انتخاب آن اختیاری است

تاریخ تولد شما به صورت سن قابل رویت برای عموم است و انتخاب آن بستگی به میل شما دارد

باورهای من

گزینه‌های در پیش رو بخشی از باورهای شما را با عموم در میان می‌گذارد و این بخش قابل رویت عمومی است، در نظر داشته باشید که همیشه قادر به تغییر و حذف این انتخاب هستید با اشاره‌ی ضربدر این انتخاب حذف خواهد شد

راه‌های ارتباطی

در این بخش می‌توانید آدرس شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت خود را با مخاطبان خود در میان بگذارید برخی از این آدرس‌ها با لوگو پلتفرم و برخی در پروفایل شما برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد

حساب کاربری

در این بخش می‌توانید نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و همچنین رمز عبور خود را ویرایش کنید همچنین می‌توانید اطلاعات خود را از نمایش عمومی حذف کنید و به صورت ناشناس در وی‌سایت جهان آرمانی فعالیت داشته باشید

راهنما ثبت‌نام

راهنمایی‌های لازم برای ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی
نام کاربری

نام کاربری شما باید متشکل از حروف لاتین باشد، بدون فاصله، در عین حال این نام باید منحصر به فرد انتخاب شود

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی شما باید متشکل از حروف فارسی باشد، بدون استفاده از اعداد 

در نظر داشته باشید که این نام در نگاشته‌های شما و در فهرست اعضا، برای کاربران قابل رویت است

ایمیل آدرس

آدرس ایمیل وارد شده از سوی شما برای مخاطبان قابل رویت است و یکی از راه‌های ارتباطی شما با آنان را خواهد ساخت، سعی کنید از ایمیلی کاری و در دسترس استفاده کنید

رمز عبور

رمز عبور انتخابی شما باید متشکل از حروف بزرگ، کوچک، اعداد و کارکترهای ویژه باشد، این کار برای امنیت شما در نظر گرفته شده است، در عین حال در آینده می‌توانید این رمز را تغییر دهید

قوانین

پیش از ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی قوانین، شرایط و ضوابط ما را مطالعه کنید

با استفاده از منو روبرو می‌توانید به بخش‌های مختلف حساب خود دسترسی داشته باشید

  • دسترسی به پروفایل شخصی
  • ارسال پست
  • تنظیمات حساب
  • عضویت در خبرنامه
  • تماشای لیست اعضا
  • بازیابی رمز عبور
  • خروج از حساب

عضویت در خبر نامه وب‌سایت جهان آرمانی

پرتال دسترسی به آثار

blank

در دسترس نبودن لینک

در حال حاضر این لینک در دسترس نیست

بزودی این فایل‌ها بارگذاری و لینک‌ها در دسترس قرار خواهد گرفت

در حال حاضر از لینک مستقیم برای دریافت اثر استفاده کنید

ثبت آثار

blank

توضیحات

پر کردن بخش‌هایی که با علامت قرمز رنگ مشخص شده است الزامی است.

در هنگام درج بخش اطلاعات دقت لازم را به خرج دهید زیرا در صورت چاپ اثر شما داشتن این اطلاعات ضروری است

بخش ارتباط، راه‌هایی است که می‌توانید با درج آن مخاطبین خود را با آثار و شخصیت خود بیشتر آشنا کنید، فرای عناوینی که در این بخش برای شما در نظر گرفته شده است می‌توانید در بخش توضیحات شبکه‌ی اجتماعی دیگری که در آن عضو هستید را نیز معرفی کنید.     

شما می‌توانید آثار خود را با حداکثر حجم (20mb) و تعداد 10 فایل با فرمت‌هایی از قبیل (png, jpg,avi,pdf,mp4…) برای ما ارسال کنید،

در صورت تمایل شما به چاپ و قبولی اثر شما از سوی ما، نام انتخابی شامل عناوینی است که در مرحله‌ی ابتدایی فرم پر کرده‌اید، با انتخاب یکی از عناوین نام شما در هنگام نشر در کنار اثرتان درج خواهد شد.

پیش از انجام هر کاری پیشنهاد ما به شما مطالعه‌ی قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای این کار از لینک‌های زیر اقدام کنید.

تأیید ارسال گزارش

گزارش شما با موفقیت ارسال شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال گزارش دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.

تأیید ارسال پیام

پیام شما با موفقیت ارسال شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال پیام دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.

تأیید ارسال فرم

فرم شما با موفقیت ثبت شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال فرم دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.