Logo true - Copy

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

داستان کوتاه صوتی بشلا

راهی برای دریافت، تماشا و شنیدن داستان کوتاه صوتی بشلا اثری از نیما شهسواری

به اشتراک‌گذاری لینک دانلود مستقیم داستان کوتاه صوتی بشلا در شبکه‌های اجتماعی

مشخصات داستان کوتاه صوتی بشلا

عنوان : بشلا

کتاب : زیبای نهان

نویسنده : نیما شهسواری

زمان : 16:03

موسیقی :

نامشخص

با صدای : نیما شهسواری

متن داستان کوتاه بشلا

به دنیا آمده در خاندانی
به دنیا آمده در خاک تبریز
شده او گل به باغ و تاک ایران
به خانه آن پدر بین را که آرام
به هم‌نوع خودش او در تلاش است
همه جانش برای مردم ایران
زِ جانش او گذر تا خاک پاک است
همه آن تن شریف و مرد بینند
زِ مادر او بدارد زن رهایی
مدد دارد به هر تن ناامیدی
به خانه خاندانش غرق پاکی
به دنیا آمده در خاک رویید
زمان بودنش در نوجوانی
قجر آن مفت‌خواران خاک ایران
همه خاک و سرا بر اجنبان داد
نه حکمت دارد و عصمت نه ایمان
همه قدرت بدست شاه بیداد
همه دنیای آنان مستی و خاک
بگو مشتی که شاه و پادشاه است
همه مردم به قعر جهل و بیداد
همه ایران ما در قهقرا است
و شاهی کز حرم دارد سراها
در آن روزی که بشلا را جوان است
نفس قلبش همه رنجور این خاک
پدر گوید برو دور از وطن باش
برو تا درس آنان را بگیری
همه جانت فدای خاک ایران
برفتا دور در آن خاک و بستان
برفتا دید اینجا نیست آنجا
چه قدر والا نشسته مردمانش
به شاهی می‌دهد آن شرط تا آن
همه مردم به خواندن راهدار است
بر او می‌دارد آن حق می‌دهد جان
دگر آن دین نباشد بر تو اجبار
قضا قانون آن از مردمان است
بخواند تا بداند این جهان چیست
بدیدا این جهان از عزم آن‌ها است
بر این اشجر اگر اینسان به افرا است
بیامد در دل خاکش بر ایران
بگفتا این رهایی حق ما است
بگفتا باید عزمی و به فریاد
بدور آن ترس آن دیوانگی‌ها
بشور و با دل و فریاد آن گفت
بیا در خاک در قلب هم ایران
بیا این خاک را بار دگر ساز
مثال او دگر در خاک بسیار
بیامد آن هزار فریاد ایران
به میدان آمده مردم در این خاک
بیامد داد و زن فریاد ایران
به قدرت باید آن شرطی بنا کرد
که در بین همان مردم زِ ایران
همه مردم همه آزادگان راه
بیامد مشت را آنان هوا کرد
بگو بشلا به قلب مردمان تا
به میدان جمعی از بربر اجانب
بیامد تا نفس را از جهان برد
بیامد تا به زور مشت دیوان
ولیکن مردمی کز رادمردی
نه دور افتاده نه با ترس ایران
به میدان آمده آن ترک مغرور
ستاند حق خود را از تو ایران
همه شور و همه فریاد و میدان
رها دارد زمین و خاک از آن
همه با هم یکی یکدل به فریاد
به میدان‌ها و در شور رهایی
که مردان و زنان یکدل به یک راه
چه سختی‌ها و دردان را که دیدند
نشد با هیچ زوری و به تیغی
همه با هم به پیروزی و در راه
به فخر مردمان او سر به راه است
شده این خاک از عزم نفس‌ها
بگو بشلا که با هم با نفس راه
به بیداریِ مردم کوش‌ها کرد
زِ خود بگذشت حالا خاک ایران
همان تن کز علوم علم دیوان
شد او فریادرس شد او وکیلان
به میدان آمده در پیش راه است
به فریاد همه مظلوم ایران
به قانون آورد حق اسیران
هر آن‌کس در دل دیوانگان است
برون دارد همو را اینچنین راد
به قانون می‌دهد او رأی تا ماه
همه جانش در این بیداد درگاه
چرا اینسان نشیند وای فریاد
بیا این جامه را برکن که بیداد
همه جانش برای بسط از داد
شد او حامیِ ملت از نسان داد
چه بسیاری از این آزادگان راد
که با فریاد خود ایران رهان است
از آنان بر دل و خشم و به فریاد
نتاند این گرفتن نغمه فریاد
زِ اجنب دارد او اینسان مدد تا
بیاورده به سیلی از اجانب
به آتش او کشیده راه از داد
به خود می‌بالد از دیوانگی شاه
همه خاکش تو ایران خشم آن شاه
به دست اجنبان یاری از آن خان
و بشلا می‌کند رختش به ایمان
به خاک مادری آید دلیران
رود بر خاک پاکش پایمردی
همه اجنب زِ خاک ما برون باد
ندارد ترسی او در راه این خاک
همه جان در کف و بر خاک ایران
به میدان و به جنگ و شور مردی
به تیر و ترکش دیوانگان شاه
و بشلا یار ما در این سرا شاد
به میدان و به جنگ شاد و در راه
همه اجنب به قدرت پیش در پا
به فریاد و به عزم اینچنین ماه
بیامد تیر خنجر قلب بشلا
زمین افتاده و در دور آن ماه
دلیران ترکبانان ترک خوانان
به زیر لب کند نجوا به فریاد
رهایی جان ما جان دلیران
نفس تا باشد آن در راه حق است
اگر مردم نبودم راه من راد
ببستا چشم لبخندش به دنیا

 

شریف و تن اصیل و جاودانی
همه جان‌ها به ایران بود لبریز
شریفان زاده و فریاد پیران
همه جانش فدای خاک ایران
برای زیستن بر او علاج است
فقیران و دلیران و تو شیران
همه قدرت در آن را اشتراک است
به مشکل آن مدد دستان بگیرند
برای خویشتن بر جان باقی
امیدش گشته شادی بر نصیبی
همه مردم بگفتا شرح باقی
شد او بشلا همه خواهش به امید
به دل آن سالیان و آن تباهی
به یغما داده و بیداد ایران
به زنباریِ خود ایران نشان داد
به زشتی و به فقر و خاک دیوان
نفس‌ها بر حذر از مکر این شاه
همه خاک و نفس‌ها برده بر باد
و مشتی کز نفس هم بی‌نصاب است
ندارد حق و شاه از این جهان شاد
به دوران قدیم او را به راه است
به بازی می‌دهد ایران و هر جاه
به دیدار چنین ایرانمان است
ببیند مردم و آن مشت ناپاک
برو بر خاک اجنب درس خوان باش
وطن برگردی و بر آن بمیری
سزای ما از این دیوان بگیری
بر آن مهد رهایی باده مستان
چه قدر اینان به پیش و ما به پس راه
چه قدر دور از تحجر خاندانش
به اذن مردمان خورشید تابان
برای خواندنش دولت به کار است
که هر کس غرق دنیا و به کار است
نیامد شاه و یزدانی به تکرار
برای خویشتن خود در عیان است
نه از گفتار دیگر بر عیان است
چنین کرسی نشاندن جان آن‌ها است
به خون پاکیِ این مردم اینجا است
بگفتا از نظرها از تو ایمان
همه ظلم جهان بر خاک پا است
زِ خاک پاکمان را کرده دلشاد
برای فجر دور آن اختگی‌ها
رهایی حق ما باشد به ایران
بیا با دست هم آزاد ایمان
به جان من تو این خاک دلیران
جوانانی که آمد خاک بر یار
به بیداری کند این خاک ایمان
به بیداری دلیران و به دل پاک
که آزادی همه حق تو ایمان
زِ مردم باید آن مجلس بنا کرد
رهایی را به این شرطش به پا کرد
به قلب و در دل میدان و افرا
زِ بیداری خود این را بنا کرد
رهایی را برای خود به پا کرد
به تیر و خنجر و کشتن حقایق
به کشتن مردم و آزادگی خورد
کند ایران ما را بست ویران
به میدان بود تا جان پایمردی
همه مردم پر از شور و به ایمان
که دیوان را کند دور و به مجبور
بر آن آزادگی‌ها بر تو ایمان
به امید رهایی بر دل ایمان
زِ دیوان و پلیدان و اسیران
رهایی را کند آن نغمه از داد
نتاند او بریدن آن تباهی
به شرط آن شود شاه از دل ما
بر ایمان و رهایی پر کشیدن
کند ایران ما را ناامیدی
زمین آورده دیوان و همان شاه
رهایی بر دل انسان ماه است
رها تن‌ها رها از عدل و داد است
به خاک ایران با فریاد افرا
برای بسط آزادی چه ها کرد
از او خواهد رهایی را به ایمان
شده پر بال از مهر و به ایمان
به مجلس ملی و بر خاک ایران
همو فریاد را او بر پناه است
بگو آن دادرس بر دیو و آه است
زِ بندار او برون دارد دلیران
به زندان و به زشتی در فغان است
که جان و دل بر آن آزادگان است
نبیند اینچنین مردم نهان است
که آزادی به کام عاشقان است
که دخت ما به درد و در فغان است
شده رکن جهان و شاه خان است
که ایران را به آزادی رهان است
که شاه این زمین از او فغان است
که با فریاد خود ایران رهان است
همه شاهان ایران را فغان است
که شاه خاک بر ترس و نهان است
به کشتار همه آزادگان است
که مجلس را برد بر کام خان است
همه مجلس به خون و در فغان است
بر این همکاری اجنب که خان است
که با کشتار انسان شاهشان است
به خاک و خون کشد شاهی که بدخواه
همه ایران به استبداد دیوان
همه جانش فدای خاک ایران
همه ترکان ما شیران ایران
به تبریز رها خاک دلیران
به فریاد همه غران شیران
همه با هم همه یکدل و دلپاک
رهایی برکند از کام دیوان
به فریاد همه خاک دلیران
همه جان‌ها کند آزاد ایران
از این همبستگی فریاد شیران
که ایران را کند آزاد دیوان
به دست خاری شیران اسیران
بگو آزاد باشد خاک ایران
شکافد جان آن مستان دیوان
به جمع آمد همه شیران ایران
همه یکدل دفاع از خاک ایران
همه بشلای ما آن مرد دلشاد
کند آزاد این خاک از تو ایران
به بی‌باکی و آن در راه فخر است
که دنیا را کند آزاد شیران
بگو این جاودانه راه ایران

7 1

پخش داستان کوتاه صوتی بشلا

پخش تصویری داستان کوتاه بشلا

پخش داستان کوتاه صوتی بشلا از اسپاتیفای

پخش داستان کوتاه صوتی بشلا از یوتیوب

آثار صوتی نیما شهسواری، پادکست و کتاب صوتی در شبکه‌های اجتماعی

از طرق زیر می‌توانید فرای وب‌سایت جهان آرمانی در شبکه‌های اجتماعی به آثار صوتی نیما شهسواری اعم از کتاب صوتی، شعر صوتی و پادکست دسترسی داشته باشید

برخی از کتاب‌های صوتی
برای دسترسی به همه‌ی عناوین، صفحه کتب صوتی و یا منوی مربوطه را دنبال کنید...

توضیحات پیرامون درج نظرات

پیش از ارسال نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی این توضیحات را مطالعه کنید.

برای درج نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی باید قانون آزادی را در نظر داشته و از نشر اکاذیب، توهین تمسخر، تحقیر دیگران، افترا و دیگر مواردی از این دست جدا اجتناب کنید.

نظرات شما پیش از نشر در وب‌سایت جهان آرمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نداشتن مغایرت با قانون آزادی منتشر خواهد شد.

اطلاعات شما از قبیل آدرس ایمیل برای عموم نمایش داده نخواهد شد و درج این اطلاعات تنها بستری را فراهم می‌کند تا ما بتوانیم با شما در ارتباط باشیم.

برای درج نظرات خود دقت داشته باشید تا متون با حروف فارسی نگاشته شود زیرا در غیر این صورت از نشر آن‌ها معذوریم.

از تبلیغات و انتشار لینک، نام کاربری در شبکه‌های اجتماعی و دیگر عناوین خودداری کنید.

برای نظر خود عنوان مناسبی برگزینید تا دیگران بتوانند در این راستا شما را همراهی و نظرات خود را با توجه به موضوع مورد بحث شما بیان کنند.

توصیه ما به شما پیش از ارسال نظر خود مطالعه قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای مطالعه از لینک‌های زیر اقدام نمایید.

بخش نظرات

می‌توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زبر با ما و دیگران در میان بگذارید.
0 0 آرا
امتیازدهی
اشتراک
اطلاع از
guest
نام خود را وارد کنید، این گزینه در متن پیام شما نمایش داده خواهد شد.
ایمیل خود را وارد کنید، این گزینه برای ارتباط ما با شما است و برای عموم نمایش داده نخواهد شد.
عناون مناسبی برای نظر خود انتخاب کنید تا دیگران در بحث شما شرکت کنند، این بخش در متن پیام شما درج خواهد شد.

0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات

برخی از کتاب‌های نیما شهسواری

برای دسترسی به همه‌ی کتابها صفحه کتاب را دنبال کنید...

برخی از داستان‌های صوتی

برای دسترسی به همه‌ی عناوین صفحه مربوطه را دنبال کنید...

راهنما

راهنمایی‌های لازم برای استفاده از لینک‌های موجود در صفحه...

این صفحه دارای لینک‌های بسیاری است تا شما بتوانید هر چه بهتر از امکانات صفحه استفاده کنید.

در پیش روی شما چند گزینه به چشم می‌خورد که فرای مشخصات اثر به شما امکان می‌دهد تا متن اثر را به صورت آنلاین مورد مطالعه قرار دهید و به دیگر بخش‌ها دسترسی داشته باشید،

شما می‌توانید به بخش صوتی مراجعه کرده و به فایل صوتی به صورت آنلاین گوش فرا دهید و فراتر از آن فایل مورد نظر خود را از لینک‌های مختلف دریافت کنید.

بخش تصویری مکانی است تا شما بتوانید فایل تصویری اثر را به صورت آنلاین مشاهده و در عین حال دریافت کنید.

فرای این بخش‌ها شما می‌توانید به اثر در ساندکلود و یوتیوب دسترسی داشته باشید و اثر مورد نظر خود را در این پلتفرم‌ها بشنوید و یا تماشا کنید.

بخش نظرات و گزارش خرابی لینک‌ها از دیگر عناوین این بخش است که می‌توانید نظرات خود را پیرامون اثر با ما و دیگران در میان بگذارید و در عین حال می‌توانید در بهبود هر چه بهتر وب‌سایت در کنار ما باشید.

شما می‌توانید آدرس لینک‌های معیوب وب‌سایت را به ما اطلاع دهید تا بتوانیم با برطرف کردن معایب در دسترسی آسان‌تر عمومی وب‌سایت تلاش کنیم.

در صورت بروز هر مشکل و یا داشتن پرسش‌های بیشتر می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

ارسال گزارش خرابی

توضیحات

پر کردن بخش‌هایی که با علامت قرمز رنگ مشخص شده است الزامی است.

عنوانی برای گزارش خود انتخاب کنید

تا ما با شناخت مشکل در برطرف‌ کردن آن اقدامات لازم را انجام دهیم.

در صورت تمایل می‌توانید آدرس ایمیل خود را درج کنید

تا برای اطلاعات بیشتر با شما تماس گرفته شود.

آدرس لینک مریوطه که دارای اشکال است را با فرمت صحیح برای ما ارسال کنید!

این امر ما را در تصحیح مشکل پیش آمده بسیار کمک خواهد کرد

فرمت صحیح لینک برای درج در فرم پیش رو به شرح زیر است:

https://idealistic-world.com/poetry

در متن پیام می‌توانید توضیحات بیشتری پیرامون اشکال در وب‌سایت به ما ارائه دهید.

با کمک شما می‌توانیم در راه بهبود نمایش هر چه صحیح‌تر سایت گام برداریم.

با تشکر ازهمراهی شما

وب‌سایت رسمی جهان آرمانی

راهنما

راهنمایی‌های لازم برای استفاده از لینک‌های موجود در صفحه...

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود مستقیم فایل‌ها از سرورهای وب‌سایت رسمی جهان آرمانی تعبیه شده است، با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای Google Drive تعبیه شده است، با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای One Drive تعبیه شده است،  با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای Box Drive تعبیه شده است،  با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو به شما اطالاعاتی پیرامون اثر خواهد داد، مشخصات اصلی اثر در  این صفحه تعبیه شده است و شما با کلیک بر این آیکون به بخش مورد نظر هدایت خواهید شد. 

شما با کلیک روی این گزینه به بخش مطالعه آنلاین اثر هدایت خواهید شد، متن اثر در این صفحه گنجانده شده است و با کلیک بر روی این آیکون شما می‌توانید به این متن دسترسی داشته باشید

در صورت مشاهده‌ی هر اشکال در وب‌سایت از قبیل ( خرابی لینک‎‌های دانلود، عدم نمایش کتب به صورت آنلاین و … ) با استفاده از این گزینه می‌توانید ایراد مربوطه را با ما مطرح کنید.

چرا ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی؟

شما با ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در پیشبردن اهداف ما برای رسیدن به جهانی در آزادی و برابری مشارکت کنید

وب‌سایت جهان آرمانی بستری است برای انتشار آثار نیما شهسواری به صورت رایگان

بی‌شک برای دستیابی به این آثار دریافت مطالعه و … نیازی به ثبت نام در این سایت نیست

اما شما با ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در این بستر نگاشته‌های خود را منتشر کنید

این را در نظر داشته باشید که تالار گفتمان دیالوگ از کمی پیشتر طراحی و از خدمات ما محسوب می‌شود که بی‌شک برای درج مطالب شما بستر کامل‌تری را فراهم آورده است،

 

راهنما پروفایل

راهنمایی‌های لازم برای ویرایش پروفایل و حساب کاربری شما
زندگی‌نامه

در این بخش می‌توانید توضیح کوتاهی درباره‌ی خود مطرح کنید، در نظر داشته باشید که این بخش را همه‌ی بازدیدکنندگان خواهند دید، حتی میهمانان، در صورت دیدن لیست اعضا و در مقالات و نگاشته‌های شما

کشور و سن شما

کشور انتخابی محل سکونت شما تنها به مدیران نمایش داده خواهد شد و انتخاب آن اختیاری است

تاریخ تولد شما به صورت سن قابل رویت برای عموم است و انتخاب آن بستگی به میل شما دارد

باورهای من

گزینه‌های در پیش رو بخشی از باورهای شما را با عموم در میان می‌گذارد و این بخش قابل رویت عمومی است، در نظر داشته باشید که همیشه قادر به تغییر و حذف این انتخاب هستید با اشاره‌ی ضربدر این انتخاب حذف خواهد شد

راه‌های ارتباطی

در این بخش می‌توانید آدرس شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت خود را با مخاطبان خود در میان بگذارید برخی از این آدرس‌ها با لوگو پلتفرم و برخی در پروفایل شما برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد

حساب کاربری

در این بخش می‌توانید نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و همچنین رمز عبور خود را ویرایش کنید همچنین می‌توانید اطلاعات خود را از نمایش عمومی حذف کنید و به صورت ناشناس در وی‌سایت جهان آرمانی فعالیت داشته باشید

راهنما ثبت‌نام

راهنمایی‌های لازم برای ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی
نام کاربری

نام کاربری شما باید متشکل از حروف لاتین باشد، بدون فاصله، در عین حال این نام باید منحصر به فرد انتخاب شود

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی شما باید متشکل از حروف فارسی باشد، بدون استفاده از اعداد 

در نظر داشته باشید که این نام در نگاشته‌های شما و در فهرست اعضا، برای کاربران قابل رویت است

ایمیل آدرس

آدرس ایمیل وارد شده از سوی شما برای مخاطبان قابل رویت است و یکی از راه‌های ارتباطی شما با آنان را خواهد ساخت، سعی کنید از ایمیلی کاری و در دسترس استفاده کنید

رمز عبور

رمز عبور انتخابی شما باید متشکل از حروف بزرگ، کوچک، اعداد و کارکترهای ویژه باشد، این کار برای امنیت شما در نظر گرفته شده است، در عین حال در آینده می‌توانید این رمز را تغییر دهید

قوانین

پیش از ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی قوانین، شرایط و ضوابط ما را مطالعه کنید

با استفاده از منو روبرو می‌توانید به بخش‌های مختلف حساب خود دسترسی داشته باشید

  • دسترسی به پروفایل شخصی
  • ارسال پست
  • تنظیمات حساب
  • عضویت در خبرنامه
  • تماشای لیست اعضا
  • بازیابی رمز عبور
  • خروج از حساب

عضویت در خبر نامه وب‌سایت جهان آرمانی

پرتال دسترسی به آثار

blank

در دسترس نبودن لینک

در حال حاضر این لینک در دسترس نیست

بزودی این فایل‌ها بارگذاری و لینک‌ها در دسترس قرار خواهد گرفت

در حال حاضر از لینک مستقیم برای دریافت اثر استفاده کنید

ثبت آثار

blank

توضیحات

پر کردن بخش‌هایی که با علامت قرمز رنگ مشخص شده است الزامی است.

در هنگام درج بخش اطلاعات دقت لازم را به خرج دهید زیرا در صورت چاپ اثر شما داشتن این اطلاعات ضروری است

بخش ارتباط، راه‌هایی است که می‌توانید با درج آن مخاطبین خود را با آثار و شخصیت خود بیشتر آشنا کنید، فرای عناوینی که در این بخش برای شما در نظر گرفته شده است می‌توانید در بخش توضیحات شبکه‌ی اجتماعی دیگری که در آن عضو هستید را نیز معرفی کنید.     

شما می‌توانید آثار خود را با حداکثر حجم (20mb) و تعداد 10 فایل با فرمت‌هایی از قبیل (png, jpg,avi,pdf,mp4…) برای ما ارسال کنید،

در صورت تمایل شما به چاپ و قبولی اثر شما از سوی ما، نام انتخابی شامل عناوینی است که در مرحله‌ی ابتدایی فرم پر کرده‌اید، با انتخاب یکی از عناوین نام شما در هنگام نشر در کنار اثرتان درج خواهد شد.

پیش از انجام هر کاری پیشنهاد ما به شما مطالعه‌ی قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای این کار از لینک‌های زیر اقدام کنید.

تأیید ارسال گزارش

گزارش شما با موفقیت ارسال شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال گزارش دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.

تأیید ارسال پیام

پیام شما با موفقیت ارسال شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال پیام دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.

تأیید ارسال فرم

فرم شما با موفقیت ثبت شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال فرم دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.