Logo true - Copy

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

داستان کوتاه صوتی طفل بند

راهی برای دریافت، تماشا و شنیدن داستان کوتاه صوتی طفل بند اثری از نیما شهسواری

به اشتراک‌گذاری لینک دانلود مستقیم داستان کوتاه صوتی طفل بند در شبکه‌های اجتماعی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در tumblr
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

مشخصات داستان کوتاه صوتی طفل بند

عنوان : طفل بند

کتاب : داستان‌های سیاه

نویسنده : نیما شهسواری

زمان : 16:41

موسیقی :

نامشخص

با صدای : نیما شهسواری

متن داستان کوتاه طفل بند

یکی زن بود و آن دیگر نفر مرد
همینان زندگی را مثل دیگر
هماره زن به خانه بود و اینسان
همه دنیای اینان بود اینسان
گذر می‌کرد و گر درد داشت این تن
نبودا آنچنان فکر و همه راه
دل زن هر نفس در راه این بود
خلاصه مرد و زن با هم در این راه
یکی روزی بیامد آنچنان نحس
به سختی می‌تپد بی‌تاب و اینسان
به آرامی و بر تختی که بیمار
به پایان و به مرگ و آخر راه
زنی ماند و به تنهایی و در خویش
گذر کردن همه روز و همه شب
زِ شویش مانده آن ارابه آن چرخ
به جایی کز دلش برده نفر فرد
بدین روزی که آمد پیش در رو
یکی در جان او زندار و بی‌جان
به سختی می‌کند کار و بدینسان
همه روز و همه شب‌ها بدین فکر
نتانم او شکم را سیر کردن
به دورش آن نفر دیدن شنیدن
بیا من می‌شناسم آن نفر را
توانی چیزها بردن از آن مرد
نتانم این‌چنین کاری نتانم
مگر چی باشد اینسان کار کردن
نتانم این نهایش پست و جرم است
توانی آن شکم از پور را سیر
ولکن بگذر از من هیچ تنها
همه گفتار او تندی ولیکن
گذر دارد به دل در فکر آن طفل
نتانم من نتانم رفتن این راه
خدایا چیست این فرجام ما شاه
یکی روزی بیامد درد جان داشت
برفت و او نشید و در به در راه
بگفتا مرگ بر این جام دنیا
اگر روزی نفس جانم تو فرزند
سرش را پس به پیش و رفت تا جاه
گذر با قلب رنجور و پر از آه
دو دستش بسته و پایش به پا بند
همه تن هیچ بیند از چنین راه
به پایین آورد سر را نبیند
نبیند از برای چیست در راه
چرا دستان و پاهایش ببستند
به جرمش او کند صدبار تکرار
بگوید چشم خود را شاه بسته
به قانون گوید و او را بدینسان
به غل بردند و او را پا در آن جاه
به میله‌ها نگاهی دارد و بیش
بدین روزی که او افتاده در آن
به روزی می‌گذر در روز او راه
شمایل از دل آورده به بیرون
و درد افتاده فریادش هوا رفت
به سردی جان خود را خویش در داد
همه دورش قفس بی‌روح آن جان
نگاهش بر دل آن میله بود آن
به رویش می‌کشد دست نوازش
همه تختش شد آری مادرش بود
به تن‌پوشش سر افتاد است ای جان
به میله چشم دوزد بی‌مهابا
به آغوشش کشید و این جهان رفت
تو از من بودی و ای یار ای جان
به چشمم اشک آمد ریخت بر جان
به زیر گوشش آن نجوای جان کرد
بگفتا جان من این جاه ما نیست
به آغوشش کشد او را و اینبار
به هر جا می‌رود او جذب این تن
نتاند هر نفس با او نفس رفت
همه روز و شبش را با تو فریاد
گذر دارد زمان و می‌رود راه
همه دنیای مادر جان یار است
همه جانش به دلتنگیِ آن یار
گذر کرد و به سال دوم اینبار
به اشک و در فغان و شیون و داد
از او بگرفته و داد از تو فریاد
به تنهایی نشیده گوشه تنها
به گفتار آمده با میله‌ها شاد
به فریاد و زند سر را به دیوار
به سرعت می‌دود با جیغ و فریاد
به دیدار چنین روزی که دیوان
بیاورده دوباره اوی بر ماه
به بوسه غرق دارد او نفس جان
به آغوشش کشد با چشم گریان
بیا طفلم عزیزم گوشه‌ی جان
همه روزان او در پیش و در راه
به پشت میله‌ها و شیشه ای نور
یکی از عاملان زندان و کار است
به دست او بدیدا خوردنی گفت
بر او آن طفل نقشاری جهان بست
چه زیبا شاد آنان زندگی را
مرا بردند هر روز و در آن جاه
به بازیِ خود و دنیای کردند
همه شادند و بی‌پروا در آن جان
من و آن والدان در جاه و میدان
شنیدا این جهان در پیش آن ماه
منا هیچی ندارد در چنین جاه
بیامد طفل در پیش تو مادر
ندارم هیچ در دنیای من نیست
من آن بازی بخواهم سن و همسان
من از این میله‌ها پر نفرتم زان
بگفتا خواهما دوری گزینم
بگفتا مادرم خواهم که اینسان
بدو گفت و خموش آن مادر پیر
همه جانش شکست و پرپر آن شد
پر از درد و پر از فریاد و اینبار
به سر دارد هزاران فکر بر ماه
زِ ما دور است ما دور از نفس وای
ندارم لحظه‌ای تاب از تو در دور
اگر من باشم او در این قفس باد
نتانم دور از او ماندن زمانی
بگفتا من نباید بودم اینسان
رود پر می‌کشد آزاده پرواز
بگفتا رفت او در لانه تنها
دو بالش را گشود و پیش در راه
زِ چشمش اشک جاری زیر لب گفت
بیامد جمعی از زندانیان راه
به پرواز آمده قمریِ آزاد
توان پرکشیدن یار تنها
به روی ریسمانی مانده در جاه

 

مثال دیگران زندار در درد
گذر دارد ببیند روی فرزند
که شویش بازگردد خانه از بند
یکی در کار و دیگر خانه پابند
به خاموشی برد این شمع را زن
چه روزی آیدا از ما تو فرزند
که فردا قعر تن گیرد تو فرزند
گذر می‌کرد و دنیا از تو خرسند
که شویش درد دارد قلب آن مرد
به پایان می‌رسد برگی چنین زرد
کند جان را زِ تن بیرون وآن کرد
بمردا از همه دردش همان کرد
گذر باید زمان را حال در پیش
به زر محتاج و دنیا دارد آن تب
که با چرخش بچرخاند نفس سخت
به جایی او بخواهد رفتنش رفت
بفهمیدا به خود دارد نفر فرد
همه جانش گرو بر جان آن فرد
همه فکر و جهانش پر زِ هر درد
چه آید بر سر فرزند پر درد
نتانم من گرفتن جای آن مرد
بگفتا راه جستن از چنین درد
که آسوده گذر کردی تو ای درد
به لطفش می‌شوی فرمند و زرمند
از این کرده غمینم من فغانم
مثال امروز باری بار کردن
سرانجامش به زندان و به ظلم است
توانی جامه بر تن دار امید
نخواهم من شنیدن هیچ هرگاه
به دل می‌پروراند عزم این راه
چه آید بر سرش دوری از آن مهر
نتانم سیر کردن جان آن ماه
چه دارم آخرش چی مانده بر ما
به سختی در تکاپو ناله آن داشت
ندارد پول درمانش به کرا
ندارم من زری در پیش پس راه
به درد آمد چه دارم پول در چنگ
به زندان منزلی دارد در این راه
تپش‌هایی که لرزه داد بر ما
رود با پای بسته او دماوند
از آن راه و به رهرو پیش آن شاه
نبیند چشم خونین را نبیند
چرا مانده در دل ویرانه آن ماه
مگر مادر نبود اینان که هستند
بگوید آن به سیری کردن یار
میان عیش و لذت او نشسته
ابد تاجان به زندان او نشسته
به زندانی که در آن شر نشسته
بدین حصر و اسارت مرگ در خویش
به سختی و در این کندن زِ خود جان
بیامد پیش فرزندش به اکراه
هر آنکس بیند او را گفت از خون
ببردا و بر آن زن تن چه‌ها رفت
به خود آمد درون پیله افتاد
بخواهد او برون آوردن آن جان
بدیدا سر برون آور چو انسان
به دورش حلقه‌ای بر میله از آن جان
به جانش گفت غم داری نفس نور
پدر جانم نماندی هیچ پنهان
به فریادی بیامد پور در راه
همه درد و همه دیوانگان رفت
چرا اینگونه آوردند به میدان
همه خون تنش را شست آسان
هماره بخششی خواهد فغان کرد
پلشتی‌های این دنیای بد زیست
برو برگرد بر جانم جهان چیست
نتاند ذره‌ای دوری از آن زن
نفس جانش همه با جان او رفت
کشد ای وای چرا این خانه برپا است
از آن روز نخستین سال از ماه
به چشمانش نگاهش او به خار است
زمانی او به پیشش در کنار است
نباید این دو با هم یار زار است
نباید دور کردن جان نثار است
ببردا خانه‌ را ایتام دار است
نگاهش میله را در بر شمار است
دلش کودک ببیند او شکار است
به خون آغشته و خندان نظار است
کجایی جان من جانم نزار است
به اشک چشم او آن هم نزار است
ببیند او و فریادش هوار است
که جانش در دل جان تو یار است
بگوید آه دوری راهدار است
همه جان مرا جانت نثار است
گذر کرد و شد آن طفلش کم افرا
بدیدا کودکی را پیش در رو
بیاورده به زندان شاهکار است
جهان پیش‌تر دنیا چه کار است
بدیدارش جهان و رخت جان بست
به همسالان خود بازی و آن مست
یکی بود و دو تا و طفل‌ها شاه
به شادی این جهان را لانه کردند
به خوردن بیشتر را ناله کردند
به دور هم به شادی خانه کردند
از آن صد میله او را ناله کردند
به جز آن میله‌ها شادانه کردند
بگفتا هیچ دارم من نه خواهر
همه دنیا من تنهای فردی است
به دنیای منا هیچی در آن کیست
قفس در پیش ما تاب نفس نیست
به پرواز و دهان را پیش بینم
زِ پیشت پر کشم دنیا ببینم
در این گفتن گذر صد سال از دیر
از این گفتن همه جانش خزان شد
به خاموشی رهی رفت و نهین شد
به رخسار نفس دلتنگ بین شد
چرا جام جهان پس این‌چنین شد
تو حق داری که جانت این‌چنین شد
دو پایش بسته و بالش شکستار
به خودخواهی من او در نهین باد
اگر این تن نباشد رفتن آسان
از این حصر و قفس او دور زین بار
به پروازش پریدن ساده برپا
به رفتا در هوا پرواز این داد
توانی پر کشیدن یار تنها
بدیدا آن زنی بی‌هیچ پروا
زِ دنیا پر کشید و ناله این داد
برو از این قفس آزاد هرجا
به روی دار او آزاد از شاه

پخش داستان کوتاه صوتی طفل بند

پخش تصویری داستان کوتاه طفل بند

پخش داستان کوتاه صوتی طفل بند از اسپاتیفای

پخش داستان کوتاه صوتی طفل بند از یوتیوب

آثار صوتی نیما شهسواری، کتاب صوتی، شعر صوتی، داستان کوتاه، پادکست

از طرق زیر می‌توانید فرای وب‌سایت جهان آرمانی در شبکه‌های اجتماعی به آثار صوتی نیما شهسواری دسترسی داشته باشید

برخی از کتاب‌های صوتی

برای دسترسی به همه‌ی عناوین، صفحه کتب صوتی و یا منوی مربوطه را دنبال کنید...

توضیحات پیرامون درج نظرات

پیش از ارسال نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی این توضیحات را مطالعه کنید.

برای درج نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی باید قانون آزادی را در نظر داشته و از نشر اکاذیب، توهین تمسخر، تحقیر دیگران، افترا و دیگر مواردی از این دست جدا اجتناب کنید.

نظرات شما پیش از نشر در وب‌سایت جهان آرمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نداشتن مغایرت با قانون آزادی منتشر خواهد شد.

اطلاعات شما از قبیل آدرس ایمیل برای عموم نمایش داده نخواهد شد و درج این اطلاعات تنها بستری را فراهم می‌کند تا ما بتوانیم با شما در ارتباط باشیم.

برای درج نظرات خود دقت داشته باشید تا متون با حروف فارسی نگاشته شود زیرا در غیر این صورت از نشر آن‌ها معذوریم.

از تبلیغات و انتشار لینک، نام کاربری در شبکه‌های اجتماعی و دیگر عناوین خودداری کنید.

برای نظر خود عنوان مناسبی برگزینید تا دیگران بتوانند در این راستا شما را همراهی و نظرات خود را با توجه به موضوع مورد بحث شما بیان کنند.

توصیه ما به شما پیش از ارسال نظر خود مطالعه قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای مطالعه از لینک‌های زیر اقدام نمایید.

بخش نظرات

می‌توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زبر با ما و دیگران در میان بگذارید.
0 0 آرا
امتیازدهی
اشتراک
اطلاع از
guest
نام خود را وارد کنید، این گزینه در متن پیام شما نمایش داده خواهد شد.
ایمیل خود را وارد کنید، این گزینه برای ارتباط ما با شما است و برای عموم نمایش داده نخواهد شد.
عناون مناسبی برای نظر خود انتخاب کنید تا دیگران در بحث شما شرکت کنند، این بخش در متن پیام شما درج خواهد شد.
0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات

برخی از داستان‌های کوتاه صوتی

برای دسترسی به همه‌ی عناوین داستان‌های صوتی صفحه را دنبال کنید...

دسترسی به دیگر آثار

می‌توانید از طریق فرم زیر به اثر بعدی و قبلی دسترسی داشته باشید.

Idealistic World

The Official Website Of Nima Shahsavari

راهنما

راهنمایی‌های لازم برای استفاده از لینک‌های موجود در صفحه...

این صفحه دارای لینک‌های بسیاری است تا شما بتوانید هر چه بهتر از امکانات صفحه استفاده کنید.

در پیش روی شما چند گزینه به چشم می‌خورد که فرای مشخصات اثر به شما امکان می‌دهد تا متن اثر را به صورت آنلاین مورد مطالعه قرار دهید و به دیگر بخش‌ها دسترسی داشته باشید،

شما می‌توانید به بخش صوتی مراجعه کرده و به فایل صوتی به صورت آنلاین گوش فرا دهید و فراتر از آن فایل مورد نظر خود را از لینک‌های مختلف دریافت کنید.

بخش تصویری مکانی است تا شما بتوانید فایل تصویری اثر را به صورت آنلاین مشاهده و در عین حال دریافت کنید.

فرای این بخش‌ها شما می‌توانید به اثر در ساندکلود و یوتیوب دسترسی داشته باشید و اثر مورد نظر خود را در این پلتفرم‌ها بشنوید و یا تماشا کنید.

بخش نظرات و گزارش خرابی لینک‌ها از دیگر عناوین این بخش است که می‌توانید نظرات خود را پیرامون اثر با ما و دیگران در میان بگذارید و در عین حال می‌توانید در بهبود هر چه بهتر وب‌سایت در کنار ما باشید.

شما می‌توانید آدرس لینک‌های معیوب وب‌سایت را به ما اطلاع دهید تا بتوانیم با برطرف کردن معایب در دسترسی آسان‌تر عمومی وب‌سایت تلاش کنیم.

در صورت بروز هر مشکل و یا داشتن پرسش‌های بیشتر می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

ارسال گزارش خرابی

توضیحات

پر کردن بخش‌هایی که با علامت قرمز رنگ مشخص شده است الزامی است.

عنوانی برای گزارش خود انتخاب کنید

تا ما با شناخت مشکل در برطرف‌ کردن آن اقدامات لازم را انجام دهیم.

در صورت تمایل می‌توانید آدرس ایمیل خود را درج کنید

تا برای اطلاعات بیشتر با شما تماس گرفته شود.

آدرس لینک مریوطه که دارای اشکال است را با فرمت صحیح برای ما ارسال کنید!

این امر ما را در تصحیح مشکل پیش آمده بسیار کمک خواهد کرد

فرمت صحیح لینک برای درج در فرم پیش رو به شرح زیر است:

https://idealistic-world.com/poetry

در متن پیام می‌توانید توضیحات بیشتری پیرامون اشکال در وب‌سایت به ما ارائه دهید.

با کمک شما می‌توانیم در راه بهبود نمایش هر چه صحیح‌تر سایت گام برداریم.

با تشکر ازهمراهی شما

وب‌سایت رسمی جهان آرمانی

راهنما

راهنمایی‌های لازم برای استفاده از لینک‌های موجود در صفحه...

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود مستقیم فایل‌ها از سرورهای وب‌سایت رسمی جهان آرمانی تعبیه شده است، با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای Google Drive تعبیه شده است، با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای One Drive تعبیه شده است،  با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای Box Drive تعبیه شده است،  با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو به شما اطالاعاتی پیرامون اثر خواهد داد، مشخصات اصلی اثر در  این صفحه تعبیه شده است و شما با کلیک بر این آیکون به بخش مورد نظر هدایت خواهید شد. 

شما با کلیک روی این گزینه به بخش مطالعه آنلاین اثر هدایت خواهید شد، متن اثر در این صفحه گنجانده شده است و با کلیک بر روی این آیکون شما می‌توانید به این متن دسترسی داشته باشید

در صورت مشاهده‌ی هر اشکال در وب‌سایت از قبیل ( خرابی لینک‎‌های دانلود، عدم نمایش کتب به صورت آنلاین و … ) با استفاده از این گزینه می‌توانید ایراد مربوطه را با ما مطرح کنید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در tumblr
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در stumbleupon
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در vk
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در delicious
اشتراک گذاری در digg
اشتراک گذاری در mix
اشتراک گذاری در pocket
اشتراک گذاری در xing

راهنما پروفایل

راهنمایی‌های لازم برای ویرایش پروفایل و حساب کاربری شما
زندگی‌نامه

در این بخش می‌توانید توضیح کوتاهی درباره‌ی خود مطرح کنید، در نظر داشته باشید که این بخش را همه‌ی بازدیدکنندگان خواهند دید، حتی میهمانان، در صورت دیدن لیست اعضا و در مقالات و نگاشته‌های شما

کشور و سن شما

کشور انتخابی محل سکونت شما تنها به مدیران نمایش داده خواهد شد و انتخاب آن اختیاری است

تاریخ تولد شما به صورت سن قابل رویت برای عموم است و انتخاب آن بستگی به میل شما دارد

باورهای من

گزینه‌های در پیش رو بخشی از باورهای شما را با عموم در میان می‌گذارد و این بخش قابل رویت عمومی است، در نظر داشته باشید که همیشه قادر به تغییر و حذف این انتخاب هستید با اشاره‌ی ضربدر این انتخاب حذف خواهد شد

راه‌های ارتباطی

در این بخش می‌توانید آدرس شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت خود را با مخاطبان خود در میان بگذارید برخی از این آدرس‌ها با لوگو پلتفرم و برخی در پروفایل شما برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد

حساب کاربری

در این بخش می‌توانید نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و همچنین رمز عبور خود را ویرایش کنید همچنین می‌توانید اطلاعات خود را از نمایش عمومی حذف کنید و به صورت ناشناس در وی‌سایت جهان آرمانی فعالیت داشته باشید

راهنما ثبت‌نام

راهنمایی‌های لازم برای ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی
نام کاربری

نام کاربری شما باید متشکل از حروف لاتین باشد، بدون فاصله، در عین حال این نام باید منحصر به فرد انتخاب شود

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی شما باید متشکل از حروف فارسی باشد، بدون استفاده از اعداد 

در نظر داشته باشید که این نام در نگاشته‌های شما و در فهرست اعضا، برای کاربران قابل رویت است

ایمیل آدرس

آدرس ایمیل وارد شده از سوی شما برای مخاطبان قابل رویت است و یکی از راه‌های ارتباطی شما با آنان را خواهد ساخت، سعی کنید از ایمیلی کاری و در دسترس استفاده کنید

رمز عبور

رمز عبور انتخابی شما باید متشکل از حروف بزرگ، کوچک، اعداد و کارکترهای ویژه باشد، این کار برای امنیت شما در نظر گرفته شده است، در عین حال در آینده می‌توانید این رمز را تغییر دهید

قوانین

پیش از ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی قوانین، شرایط و ضوابط ما را مطالعه کنید

با استفاده از منو روبرو می‌توانید به بخش‌های مختلف حساب خود دسترسی داشته باشید

  • دسترسی به پروفایل شخصی
  • ارسال پست
  • تنظیمات حساب
  • عضویت در خبرنامه
  • تماشای لیست اعضا
  • بازیابی رمز عبور
  • خروج از حساب

عضویت در خبر نامه وب‌سایت جهان آرمانی

ما را در دنبال کنید

ارتباط

پلتفرم‌های به آثار صوتی

در دسترس نبودن لینک

در حال حاضر این لینک در دسترس نیست

بزودی این فایل‌ها بارگذاری و لینک‌ها در دسترس قرار خواهد گرفت

در حال حاضر از لینک مستقیم برای دریافت اثر استفاده کنید

تأیید ارسال گزارش

گزارش شما با موفقیت ارسال شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال گزارش دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.

تأیید ارسال پیام

پیام شما با موفقیت ارسال شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال پیام دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.